خطا ها و تعمیر پکیج بوتان روما و اپتیما
13
شهریور

خطا ها و تعمیر پکیج بوتان روما و اپتیما

تعمیر پکیج بوتان اپتیما

تعمیر پکیج بوتان روما

در پکیج بوتان مدل های روما و اپتیما علاوه بر خطاهای که در دفترچه راهنمای پکیج بوتان و به صورت کد خطا ذکر شده است ایرادها و خطاهای متفاوت بیشتری بوجود می آید که به صورت کد خطا نمایش داده نمی شود و راه حل و علت مشکل مشخص نشده است.

در جدول زیر اشکالاتی که در هنگام مراجعه سرویسکار برای تعمیر

 

در صورتیکه با یکی از اشکالات جدول زیر برای دستگاه تان روبرو شده اید می توانید با ما تماس بگیرید تا سرویسکار متخصص با هزینه مناسب برای شما مراجعه کند.

 

لیست خطاهای اپتیما (Optima) و روما(Roma)
ردیفنام مدلبازخورد سرویسکارعلت اشکال
1همه مدل هاکم شدن فشار مدار بسته در حالت زمستانهنشتی بیرونی از مبدل اصلی و فرعی
نشتی از مدار لولهه کشی ورادیاتور
نشتی از اتصالات
2همه مدل هابالا رفتن فشار در مدار بسته(در حالیکه دستگاه روشن ودما تقریبا از 60 درجه بالاتر می باشد)خرابی منبع انبساط
سوراخ بودن مبدل ثانویه از داخل
آب بند نبودن شیر پرکن
گرفتگی شلنگ منبع انبساط
3همه مدل هاانفجاری روشن شدن دستگاهخرابی الکترود جرقه زن
خرابی ترانس جرقه زن
تنظیم نبودن فشار گاز
خرابی شیر گاز
تنظیم نبودن الکترود جرقه زن
4همه مدل هاماژوله نکردن شیر گاز 845عملکرد نامناسب مازولیشن شیر گاز
خرابی برد کنترل
خرابی شیر گاز
خرابی NTC
5همه مدل هاصدا دار بودن مبدلپایین بودن دبی در گردش( خرابی پمپ) رسوب گرفتن مبدل
خرابی NTC (بالا بودن دمای قطع)
استفاده از اتصالات نامناسب بت مجرای کوچکتر
بالا بودن فشار گاز
6همه مدل هاکارکرد فن به مدت طولانی بعد از بستن آبگرم مصرفی در شوفاژهای فن داررسوب گرفتن مبدل
استفاده از دودکش نامناسب
عدم مکشمناسب قن
استفاده از فلنچ کوچک در دودکش با طول زیاد
رسوب گرفتن NTC گرمایش
خرابی برد کنترل
گرفتگی پره های فین
7همه مدل هاقرمز شدن چراغ led در طول شبانه روز بطور مکرر ولی با فاصله، در مدار تابستانه(سرویسکاردر زمان مراجعه مشاهده نمی کند)خرابی ترانس جرقه زن
خرابی NTC گرمایش
خرابی پرشر دود
خرابی الکترود جرقه زن
خرابی برد کنترل
8همه مدل هادر مدار گرمایش دما در داخل دستگاه بالا می رود ولی دما در رادیاتورها به حد کافی بالا نمی رودخرابی پمپ( پایین بودن دبی در گردش)
گرفتگی مبدل حرارتی تا حدودی
گرفتگی مدار رادیاتورها
خرابی شیر بای پس
خرابی شیر سه طرفه
9همه مدل هاحس نکدن شعله توسط الکترود جرقه زن و قرمز شدن چراغ led در زمان نصب در شوفاژ اپتیما و ظاهر شدن کد01 در روما (سرویسکار در زمان نصب این مشکل را مشاهده می کند)تنظیم نبودن فشار گاز
تنظیم نبودن الکترود و یا خرابی الکترود جرقه زن
جابجایی فاز و نول
استفاده از فلنچ نامناسب
وجود برق در بدنه دستگاه
عدم اتصال الکترود به ترانس جرقه زن
نداشتن سیم ارت
خرابی برد
10همه مدل هابالا رفتن فشار در مدار بسته( در حالیکه دستگاه خاموش و شیر آبسرد وررودی باز می باشد)خرابی شیر پرکن
سوراخ بودن مبدل فرعی( ارتباط جدار مصرفی با مدار بسته)
11همه مدل هاکوتاه شدن زمان جرقه زنی و ظاهر شدن کد01 در روما یا قرمز شدن چراغ led در اپتیماخرابی پرشر دود
خرابی برد کنترل
12همه مدل هاکم شدن فشار در حالیکه دستگاه در حالت تابستانه و شیرهای رفت وبرگشت بسته که با باز کردن آبگرم مصرفی به مدت طولانی فشار مدار گرمایش بطور سریع به صفر تقلیل پیدا می کندگرفتگی شلنگ منبع انبساط
بالا بودن فشار باد در منبع انبساط
خرابی منبع انبساط
سوراخ بودن مبدل اصلی
13همه مدل هافیوز روی برد می سوزدخرابی یکی از قطعاتی که با برق 220 ولت کار می کند
نشتی قبلی از مغزی شیر سه طرفه و نفوذ آب به محرک شیر سه طرفه
خرابی برد کنترل
14همه مدل هامدار گرمایش از 40 الی 45 درجه بالاتر نمی رودقرار گرفتن پتانسیومتر در حداقل
خرابی برد کنترل (در دستگاه روما تصویر یک اتاق با ترموستات بیرونی)
خرابی NTC گرمایش
15همه مدل هادستگاه در مدار گرمایش یا آبگرم مصرفی( آبگرم باز) فقط پمپ کار می کندپایین آمدن مقدار اهم NTC گرمایش
خرابی برد کنترل
16همه مدل هادر روما کد 04 ودر اپتیما ده دقیقه چشمکم سبز نیم ثانیه ایو بعد از آن چراغ led قرمزخرابی کلید ایمنی آب
17همه مدل هادستگاه در طول شبانه روز در ساعاتی خاص حسگر شعله عملکرد مناسب نداشته و در دستگاه روما کد 01 ودر شوفاژ اپتیما چراغ led قرمز ثابت روشن می شوداشکال در برق ساختمان
خرابی برد کنترل
گرفتگی دودکش در اپتیما
خرابی پرشر دود
خرابی ترانس جرقه زن
خرابی الکترود جرقه زن
18همه مدل هافن دستگاه در هر سه وضعیت (تابستانه- زمستانه- استند بای) بطور مداوم کار می کندپایین بودن مقدار اهم NTC
خرابی NTC مدار گرمایش
خرابی برد
19همه مدل هابالا نرفتن دما در مدار آبگرم مصرفیپایین بودن فشار گاز
خرابی شیر سه طرفه
رسوب گرفتن مبدل ثانویه
خرابی NTC آبگرم مصرفی
خرابی برد کنترل
تنظیم نبودن دمای تنظیمی توسط پتانسیومترها
20همه مدل هاروشن نشدن دستگاه در مدار گرمایش(پمپ هم کار نمی کند)رسیدن به دمای قطع ترموستات اتاقی
قطع بودن سیم ترموستات اتاقی
21همه مدل هاروشن ماندن دستگاه پس از آبگرم مصرفینشتی در آبگرم مصرفی بعد از فلوسوئیچ
بالا ماندن پاندول فلوسوئیچ پس از بستن آبگرم مصرفی
خرابی NTC مدار گرمایش
خرابی برد
22همه مدل هاروشن نشدن دستگاه در مدار مصرفیپایین بودن اهم NTC مصرفی
خرابی فلوسوئیچ
خرابی برد کنترل
23روم سیلدقرمز شدن چراغ led در اپتیما ظاهر شدن کد 01 در روما در طول شبانه روز بطور مکرر ملی با فاصله در حالت زمستانه ( سرویسکار در زمان مراجعه مشاهده نمی کند) بخصوص در ظرفیت 28 مدل های فن دارتنظیم نبودن فشار گاز
تنظیم نیودم الکترود جرقه زن
عدم استفاده از فلنچ مناسب
کمبود هوا در محفظه احتراق
خرابی پرشر دود
خرابی ترانس جرقه زن
خرابی برد کنترل
24روم سیلددستگاه در حالت آبگرم مصرفی پس از رسیدن به دمای قطع خاموش ولی برای روشن شدن دوباره در حالیکه آب بازاست فن بطور مداوم کار میکند و شوفاژ با اختلاف مای زیاد روشن میشوداستفاده از فلنچ نامناسب
ضعیف شدن فن
کثیفی فن
گرفتگی ونتوری تا حدودی
خرابی پرشر دود
سوراخ بودن شلنگ ارتباطی پرشرو فن
زیاد بودن طول دودکش
25روم سیلددر مدل 24 ونتوری ودر مدل 28 دفرمگی پرشر دود و خرابی فن بعد از مدتی کارکرد دستگاه روشن نمی شود کد03 در روماو اپتیما چراغ led قرمزخرابی مبدل(عدم اتصال فین به لوله)
بالا بودن فشار کاز
خرابی فن
خرابی پمپ

تعمیر پکیج بوتان اپتیما

تعمیر پکیج بوتان روما

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.